Úvod

 Podsystém Ambulancia 

Tento podsystém slúži na počítačovú podporu práce lekárov, sestier a laboratórneho personálu pri ambulantnej návšteve pacienta vo vybranej ambulancii. Funkcie tejto časti umožňujú podporovať všetky základné úkony lekára spojené s návštevou pacienta na hociktorej ambulancii. Všetky údaje sú uchovávané v databáze vo forme záznamu v ambulantnej knihe a je možné vykonávať činnosti popísané v nasledovných moduloch:

Modul ambulantná kniha má nasledovné funkcie:

 • aktualizácia údajov pacienta
 • založenie základných údajov v spojených s návštevou pacienta
 • vyhotovenie žiadaniek na vyšetrenia
 • oprava neodoslaných žiadaniek
 • tlač žiadaniek
 • odoslanie žiadaniek do adresovaných laboratórií
 • zadávanie výsledkov vlastných vyšetrení v textovej a kvantitatívnej forme
 • prehľady žiadaniek a vlastných výsledkov
 • medikácia pacienta
 • práca s dispenzárom
 • špecializované zostavy
 • predpisovanie liekov a vystavenie receptov
 • sledovanie výkonov po pacientoch, po výkonoch, po časových intervaloch
 • sledovanie cien liekov a používaného zdravotníckeho materiálu
 • zadávanie kúr pre pacientov s dávkovaním

Modul Skladové hospodárstvo ambulancie umožňuje počítačovú podporu skladových činností nad všetkými komoditami, ktoré sa na ambulancii skladujú. Zásobovanie ambulancie komoditami je možné v poloautomatickom alebo plne automatickom režime (normy v sklade, normy na objednávanie, vystavovanie žiadaniek, prijímanie liekov do skladu a výdaj liekov pacientom). Tieto funkcie je možné používať v závislosti od spolupracujúceho podsystému a sú to nasledovné funkcie:

 • objednávanie liekov a zdravotníckeho materiálu
 • odoslanie žiadaniek
 • príjem liekov a iného materiálu do skladu
 • výdaj liekov a iného materiálu podľa ordinácie lekára pacientovi
 • automatické alebo ručné odpisovanie spotrebovaného materiálu (napr. filmy na RTG)
 • prehľady o stave zásob a normovanie zásob
 • interaktívne komunikácie s lekárňou

Modul údržba dát slúži pre prácu so základnými systémovými tabuľkami, ktoré je potrebné udržiavať tak, aby bolo možné korektne prevádzkovať daný podsystém. V tomto module je možné dopĺňať a udržiavať údaje špecifické pre jednotlivé ambulancie tak, aby bolo možné postihnúť špeciality jednotlivých ambulancií, ktoré pracujú s rozširujúcimi modulmi. K tejto všeobecne používanej časti podsystému pre prácu v ambulancii je potrebné prirátať jednotlivé špecifické moduly zamerané pre rozšírenie základného podsystému podľa jednotlivých medicínskych špecializácií. Tak napríklad možno tento podsystém rozšíriť pre použitie napríklad na gynekologickej, urologickej, internej alebo RTG ambulancii. Podľa odbornosti jednotlivých ambulancií sa rozšírenie delí na tri základné skupiny:

 • ambulancie SVaLZ
 • ambulancie primárneho kontaktu
 • ambulancie odborného lekára

Na základe tohoto rozdelenia sú k dispozícii rôzne rozširujúce moduly pre jednotlivé ambulancie, ktoré rozširujú funkcionalitu podsystému podľa odbornosti, organizačného usporiadania alebo typu ambulantného pracoviska, na ktorom sa podsystém nasadzuje.


Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií