Úvod

 Všeobecná charakteristika KNIS 

Komplexný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia. Informačný systém môže byť zostavený z vybraných podsystémov podľa požiadaviek konkrétneho používateľa. KNIS je vhodný na nasadenie v stredných a väčších nemocniciach a poliklinikách.

 

Nemocničný informačný systém je jedným zo silných prostriedkov na zlepšenie starostlivosti o pacienta a rast efektívnosti a účinnosti poskytovania zdravotníckych služieb.

Predstavuje ďalší vývinový stupeň informatizácie, ktorá do zdravotníctva prenikla v dôsledku masového rozšírenia osobných počítačov IBM PC kompatibilných, ktoré sa stali platformou pre malé aplikácie využívajúce jednoduché a lacné databázové systémy ( dBASE, FoxBASE...), riešiace jednotlivé čiastkové problémy z oblasti zdravotníctva. Logickým dôsledkom tohto vývoja je veľmi vysoký stupeň fragmentácie zdravotníckych aplikácií, postrádajúci možnosť výmeny údajov a neumožňujúci komplexné a viacúčelové prepojenia zakúpených počítačov, ktoré by vytvorili podmienky pre realizáciu komplexnejších riešení. Východiskom z daného stavu je, na báze špičkových informačných technológií navrhnúť a vytvoriť komplexný informačný systém integrujúci všetky organizačné zložky nemocnice, t.j. riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, systém medicínskych informácií a administratívne riadenie nemocnice, s čo najvyššou mierou modulárnosti a otvorenosti, ktorý by umožnil vybudovať nemocnici jej vlastný informačný systém podľa jej lokálnych požiadaviek.

 

Veľkou výhodou systému KNIS oproti podobným produktom je to, že je navrhnutý priamo pre viacpoužívateľské prostredie a všetky podsystémy využívajú spoločnú databázu a priame dátové väzby. Tento prístup umožňuje integráciu programového vybavenia vo vyššej kvalite ako je možné dosiahnuť spojením niekoľkých nezávislých, hoci prepojených modulov v prostredí LAN. V porovnaní s podobnými produktmi od zahraničných firiem je výhodou to, že KNIS je navrhnutý na špecifické pomery Slovenskej republiky a sú poskytované garancie jeho zmien a prispôsobovania adekvátne očakávaným legislatívnym zmenám.

Informačný systém KNIS je navrhnutý v INFORMIX-e, čo dáva systému veľkú flexibilitu, umožňuje prechod na rôzne hardwarové platformy a prácu v režime klient/server. Aplikačné programové vybavenie, ktoré používa relačnú databázu, má lepšie predpoklady pre ďalší rozvoj ako staršie produkty vyvinuté klasickými programovými prostriedkami, ktoré majú svoj najväčší rozmach za sebou. So systémom KNIS obdrží zákazník špičkovú a overenú technológiu za domáce ceny. Podsystémy, ktoré môžu pracovať aj samostatne napr. laboratóriá, ambulancie a pod., sú vyvinuté v DELPHI v prostredí WINDOWS tak, že klient komunikuje s jednotnou dátovou základňou udržiavanou na serveri pod SCO UNIX alebo LINUX prostredníctvom SQL liniek.

 

Nový produkt firmy INFORMIX s názvom Dynamic 4GL umožňuje rozšíriť možnosti prevádzkovania aplikácií písaných v 4GL do prostredia WINDOWS (true object oriented application) a taktiež do prostredia WEB (intranet application) bez zmien zdrojových textov púhou ich novou rekompiláciou. Táto vlastnosť povyšuje technologickú vyspelosť ponúkaného produktu na súčasnú svetovú technologickú špičku. Aplikácia nadobudne týmto prístupom novú tzv. trojúrovňovú architektúru (databázový server - aplikačný server - prezentačný server), ktorá umožňuje vyššie spomenutú variabilitu.

Spracovanie informácií prebieha v reálnom čase, čo je nutný predpoklad pre spoľahlivé a rýchle rozhodnutia v ktoromkoľvek okamihu riadenia. Každý podsystém umožňuje zadávať informácie v čase ich vzniku, a tieto sú okamžite prístupné pre ďalších používateľov bez zbytočných medzioperácií a uzávierok. Týmto sa zamedzí rôznym časovým stratám v procese spracovania informácií a dochádza k lepšiemu využitiu času a schopností jednotlivých pracovníkov.

 

Podsystémy KNIS poskytujú používateľovi v každom okamihu informácie, vybrané a zoradené podľa takých kritérií, ktoré momentálne potrebuje. Všetky informácie sú neustále k dispozícii tým pracovníkom, ktorí majú právo s nimi pracovať a pred rozhodnutím sa môžu oprieť o konkrétne a aktualizované údaje. KNIS rieši v komplexe celú problematiku spracovania dát v nemocničnom zariadení, to značí agendu zdravotnícku i organizačne ekonomickú a podľa potrieb i s využitím pre výukové a vedeckovýskumné ciele. Celý systém sa skladá z niekoľkých funkčných blokov s podporou prístrojového vybavenia na úrovni súčasného vývoja výpočtovej techniky a sieťových aplikácií - programových modulov.


Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií