Úvod

 Podsystém FRO 

Popisovaný podsystém patrí do skupiny podsystémov podporujúcich prácu pracovníkov pracovísk SVaLZ, ktoré poskytujú fyziatricko-rehabilitačné služby pacientom. Tieto pracoviská pracujú na základe došlej žiadanky v papierovej forme (externé pracoviská) alebo elektronickej forme (pripojené podsystémy KNIS), ktorú spracujú na vlastných pracovných staniciach buď jednotlivo alebo hromadne. Okrem toho je tu možnosť využiť objednávkový systém pre plánovanie jednotlivých pacientských návštev.

Medzi hlavné funkcie podsystému FRO patria:

 • príjem žiadaniek (ručne pre externé žiadanky, elektronicky pre žiadanky odosielané z iných podsystémov KNIS)
 • plánovanie pacientských návštev so zohľadnením jednotlivých kúr a obsadenosti pracovísk
 • využívanie spoločnej dátovej základne pre osobné údaje pacienta (meno, priezvisko, rodné číslo, jednotlivé anamnézy, ...)
 • údržba a využívanie metód vyšetrení štruktúrovaných do makier a tieto do skupín makier
 • vedenie ambulantnej knihy
 • tlač ambulantnej knihy
 • samotné vyšetrenie a textový popis výsledku a záveru vyšetrenia
 • možnosť hromadného potvrdenia celodennej dávky žiadaniek na danom pracovisku
 • tlač žiadanky
 • automatické bodovanie výkonov
 • sklad liekov a použitých rehabilitačných látok a pomôcok
 • automatické, poloautomatické alebo ručné odpisovanie jednotlivých použitých položiek skladu
 • rozdelenie práce medzi jednotlivé pracoviská a možnosť vedenia spoločnej alebo samostatnej ambulantnej knihy
 • systém pre vyhotovovanie celoročných štatistík s možnosťou interaktívne zadávať výberové kritériá a vstupné parametre pre triedenie a grupovanie jednotlivých výstupov

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií