Úvod

 moduly informačného systému KNIS 

KNIS je platformou pre komunikáciu a výmenu údajov, ktorá vytvára podmienky pre efektívnu spoluprácu zdravotníckeho a technicko-hospodárskeho personálu na všetkých organizačných úrovniach nemocnice. KNIS sa zameriava na automatizáciu nasledovných skupín činností nemocnice:

 • Vrcholová administratíva:
  - plánovanie a stratégie, riadenie,
  - personalistika, mzdy a účtovníctvo,
  - financovanie (rozpočtové zdroje),
  - managerský modul a modul intuitívnych výstupných zostáv.
  · Administratíva pacienta:
  - identifikácia a registrácia pacienta,
  - príjem, prepustenie, objednávanie a preloženie pacienta,
  - komunikácia s poisťovňou
   
 • Lekárska starostlivosť:
  - chorobopisy vrátane automatického generovania dekurzov ,
  - vyšetrenia (elektronická komunikácia s laboratóriami),
  - správy (prijímacia, prepúšťacia krátka, prepúšťacia dlhá, iné správy),
  - liečebné postupy (medikácia pacienta, sledovanie spotreby liekov),
  - konzultácie a konzíliá (email, elektronická komunikácia s konziliárnym lekárom).
   
 • Starostlivosť sestier:
  - dávkovanie liečiv,
  - zaisťovanie vitálnych funkcií,
  - diéty a stravovací režim,
  - vedenie záznamov o liečbe.
   
 • Lekárska podpora:
  - vyšetrovacie laboratóriá - Laboratórny informačný systém LIS,
  - lekáreň a sklad zdravotného materiálu,
  - spracovanie obrazových informácií,
  - operačné sály.
   
 • Expertná časť:
  - hodnotiace a konzultačné programové systémy,
  - rešeržné systémy,
  - farmaceutické informačné databázy,
  - výukové programy, veda a výskum.
   
 • Pomocné služby:
  - materiálno - technické zásobovanie,
  - technické služby,
  - doprava,
  - stravovacia prevádzka,
  - knižnica,
  - údržba a prevádzka,
  - informačné služby.

KNIS je vyvinutý a naďalej sa vyvíjajú nové nadstavby podsystémov, za účelom ich postupného etapovitého nasadzovania v nemocničnom prostredí, s cieľom postupne vytvoriť komplexný systém, slúžiaci pre uspokojovanie informačných potrieb nemocnice.

Ďalšie dokumenty popisujú hlavné funkčné celky KNIS.


Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií