Úvod

 Podsystém poisťovňa 

Tento podsystém slúži pre vyhotovenie výstupných zostáv a údajových dávok na magnetických médiách potrebných pre styk nemocnice so všetkými zdravotnými poisťovňami. Umožňuje vyhotovenie všetkých zúčtovacích dokladov pre oddelenia, pre ambulancie a laboratóriá, pričom je možné vyhotoviť tieto zostavy na papierovom alebo magnetickom nosnom médiu. Okrem toho podsystém umožňuje evidovanie a sledovanie limitov, ktoré určujú zdravotné poisťovne pre nemocničné zariadenie.

Základné funkcie podsystému:

  • generovanie výstupných zostáv A1, U1 a UZD podľa typu ambulancie alebo oddelenia
  • používateľsky modifikovateľné prostredie pre generovanie zostáv a dávok do poisťovní
  • vyhotovovanie sumárnych zostáv podľa oddelení za jednotlivé poisťovne za účelom kontroly správnosti údajov na podrobných zostavách
  • vyhotovovanie sumárnej zostavy výkonov na pacienta za sledované obdobie, ktorá slúži ako podklad pre fakturáciu pacientov samoplatcov v nemocnici
  • interaktívne zadávanie množín parametrov pre jednotlivé dávky výstupných zostáv v hromadnom režime
  • vytváranie dávok do poisťovní typu 153, 171 a 84x (kde x = 1-9) v hromadnom režime s využitím slabšej nočnej prevádzky
  • nahrávanie dávok na diskety a vyhotovovanie protokolov o dávkach
  • interaktívne definovanie limitných údajov podľa poisťovní za celé nemocničné zariadenie, za skupinu oddelení podľa ich typu alebo podľa konkrétneho oddelenia
  • nočný prepočet aktuálnych hodnôt so zohľadnením limitov za uplynulý deň
  • vyhotovovanie denných zostáv o stave sledovaných údajov voči limitným hodnotám.

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií