Úvod

 Podsystém RDG 

Popisovaný podsystém patrí do skupiny podsystémov podporujúcich prácu pracovníkov pracovísk SVaLZ, pre ktoré je typické textové a grafické rozhranie pre popis výsledkov ich vyšetrení. Typickými pracoviskami tejto skupiny sú samotné RDG pracoviská, pracoviská nukleárnej medicíny in vivo, USG a CT pracoviská, mamografické apod. Hlavným znakom týchto pracovísk je to, že využívané prístroje dávajú informáciu, ktorú môže posúdiť iba odborník - špecialista a tieto informácie nie sú teda v konkrétnej číselnej hodnote ako je to napr. na pracoviskách, kde sa využívajú rôzne analyzátory a meracie prístroje, ale v grafickej forme. Posudzujúci pracovník špecialista doplní túto informáciu textovým popisom, čo tvorí základ výsledku vyšetrenia.

Medzi hlavné funkcie podsystému RDG patria:

 • príjem žiadaniek (ručne pre externé žiadanky, elektronicky pre žiadanky odosielané z iných podsystémov KNIS)
 • plánovanie pacientských návštev
 • využívanie spoločnej dátovej základne pre osobné údaje pacienta (meno, priezvisko, rodné číslo, jednotlivé anamnézy, ...)
 • údržba a využívanie metód vyšetrení štruktúrovaných do makier a tieto do skupín makier
 • vedenie ambulantnej knihy a archívu RDG snímok
 • tlač ambulantnej knihy
 • samotné vyšetrenie a textový popis výsledku a záveru vyšetrenia
 • tlač žiadanky
 • evidencia zápožičiek filmov pre pacientov
 • automatické bodovanie výkonov s odberom alebo bez odberu
 • sklad filmov, liekov a kontrastných látok
 • automatické, poloautomatické alebo ručné odpisovanie jednotlivých použitých položiek skladu
 • rozdelenie práce medzi jednotlivé pracoviská a možnosť vedenia spoločnej alebo samostatnej ambulantnej knihy
 • systém pre vyhotovovanie celoročných štatistík s možnosťou interaktívne zadávať výberové kritériá a vstupné parametre pre triedenie a grupovanie jednotlivých výstupov
 • on-line pripojenie širokého sortimentu RDG prístrojov vrátane CT, Gama kamery, ...
 • evidencia a spracovanie RDG snímkov v grafickej podobe s možnosťou nahliadnutia aj žiadajúcemu lekárovi

Celý podsystém pracuje v grafickom prostredí v architektúre klient server dvojúrovňovej alebo trojúrovňovej s využitím centrálnej dátovej základne a s využitím grafickej prezentácie a spracovania RDG snímkov.


Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií