Úvod

 Podsystém vyhotovovania štatistík z prevádzky KNIS  

Popisovaný podsystém patrí z hľadiska strategického a praktického využívania údajovej základne KNIS k najdôležitejším.
Praktické hľadisko reprezentuje pravidelné štatistické spracovanie údajov vznikajúcich prevádzkou jednotlivých podsystémov KNIS-u. Výsledky tohto spracovania sa využívajú na jednotlivých nižších úrovniach riadenia na priame výkazníctvo o činnosti pracoviska (napr. ranné hlásenia stavu pacientov z CPO, sledovanie štatistiky nameraných výsledkov jednotlivých metód v biochemických laboratóriách za účelom kalibrovania prístrojov, denné hlásenie vyšetrených pacientov na FRO, atď.).

Strategické hľadisko obnáša vyhotovovanie rôznych prehľadov a kalkulovaných údajov, ktoré vznikajú spracovávaním veľkého objemu dát týkajúcich sa veľkého časového intervalu vyberaných údajov, ktoré okrem toho reprezentujú väčšinou viac alebo všetky pracoviská nemocnice. Výsledky týchto spracovaní sa prezentujú obyčajne tabuľkovou alebo grafickou formou a sú využívané väčšinou špičkovým managementom nemocnice na to, aby vypracovali strategické rozhodnutia ovplyvňujúce činnosť nemocnice s dlhodobým výhľadom.

Z doteraz uvedeného plynie, že sa nejedná o jeden ucelený podsystém, ale jednotlivé moduly štatistík patriacich hlavne do prvej triedy sú súčasťou podsystémov, ktorých údaje spracovávajú. Jednotná koncepcia databázovej základne však umožňuje aj globálne spracovanie celého rozsahu dát pozdĺž celej časovej osi (celá história údajov od začiatku prevádzky KNIS) alebo pozdĺž iných osí zahŕňajúcich jednotlivé organizačné jednotky nemocnice (všetky lôžkové oddelenia, všetky ambulancie odborné, SVaLZ alebo prvého kontaktu, všetky podporné pracoviská, atď.) vrátane ich častí na úrovni pracovísk, alebo pozdĺž osí zahrnujúcich pacientov alebo ostatných pracovníkov (používateľov KNIS). Pre zostavy patriace do tejto druhej kategórie sa používa moderná technológia zobrazovania spracovávaných dát v tzv. multidimenzionálnej databáze (metacube) a je reprezentovaná Managerským podsystémom, ktorý je jeden ucelený programový balík pre použitie riadiacimi pracovníkmi nemocnice.

Najdôležitejšie štatistické moduly prvej skupiny pre jednotlivé podsystémy:

 • Centrálny príjem
  • výstup pre zber do systému HOSPITAL
  • ranné hlásenia
  • vyhotovovanie sčitákov
  • sledovanie doprevádzajúcich osôb pre pacientov
  • sledovanie obložnosti na jednotlivých oddeleniach
  • tlač štítkov pre identifikáciu odobraných vzoriek
 • Lôžkové oddelenia
  • prezeranie laboratórnych vyšetrení
  • prehľad terapií pacienta
  • prehľad podávanej dennej dávky liekov pre pacientov oddelenia
  • predpis stravy pre jednotlivých pacientov oddelenia
  • sumárna požiadavka na stravu pre pacientov oddelenia
  • sumárna objednávka liekov v ústavnej lekárni
  • tlače vystavených žiadaniek do jednotlivých laboratórií
 • Ambulancie SvaLZ
  • prehľady výsledkov vyšetrení pacienta
  • tlače potvrdených výsledkov vyšetrení
  • tlače hlavných kníh pracovísk laboratória
  • mesačné a ročné štatistické výkazy
 • Ambulancie odborné
  • prehľady výsledkov vyšetrení pacienta
  • tlače ambulantných kníh
  • tlače receptov, odborných správ a ďalších dokumentov o pobyte pacienta v ambulancii
  • sledovanie výkonov ambulancie
  • sledovanie skladových zásob
  • tlač štítkov pre identifikáciu odobraných vzoriek
 • Zdravotná poisťovňa
  • sledovanie výkonov účtovaných poisťovniam po oddeleniach
  • sumárne výkazníctvo výkonov a spotrebovaného špeciálneho zdravotného materiálu
  • sledovanie limitov zdravotných poisťovní

Managerský podsystém využíva najmodernejšiu technológiu štatistického spracovania údajov v rozsiahlych databázových systémoch, multidimenzionálnu databázu (metacube technology). Táto technológia umožňuje skladovať sledované údaje tzv. produkčnej databázy používajúcej relačnú technológiu v tzv. multidimenzionálnej kocke, ktorá predstavuje všetky možné (managementom nemocnice dopredu špecifikované) pohľady na spracovávané údaje databázy KNIS.

Hlavnou prednosťou tejto technológie je možnosť definície štruktúry spracovávaných údajov na logickej úrovni (údaje očistené od celej relačnej obálky systémových údajov potrebných pre programátorov KNIS a nie pre jeho používateľov). Používatelia managerského podsystému používajú túto logickú úroveň na definovanie svojich vlastných pohľadov na údaje a môžu spúšťať svoje vlastné zostavy s využitím logických definícií. Prezentácia výsledkov je potom možná buď v tabuľkovej forme alebo vo forme rôznych grafov, ktoré sú ďalej analyzovateľné (buď detailnejšie pohľady – drill down alebo globálnejšie pohľady drill up) a prezentovateľné opäť v tabuľkovej alebo grafickej forme. Činnosti potrebné pre ďalšie analýzy sú veľmi dobre prispôsobené tzv. nepočítačovým (laickým) používateľom tzn., že na ich používanie je možné potenciálnych používateľov vyškoliť veľmi rýchlo.

Výsledky týchto zostáv je možné ďalej použiť v iných prezentačných balíkoch programov (napr. MS WORD, MS EXCEL, MS PowerPoint, a pod.) za účelom prezentácie štatistických alebo vedeckovýskumných prezentácií.


Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií